Miniopterus schreibersii

Strix aluco
2016-02-13
Meles meles
2016-02-13

Miniopterus schreibersii